KURSNA LISTA


.

Vesti

18.09.2017.    Potrošačke cene - avgust

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,7%), Komunikacije (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,4%), Transport (-0,3%) i Obrazovanje (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


15.09.2017.    POTENCIJALNI RUSKI INVESTITORI U POSETI SLOBODBOJ ZONI APATIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opštinu Apatin 14. septembra je posetila  delagacija privrednika iz Rusije, koju je primio predsednik opštine Apatin, Milan Škrbić sa svojim saradnicima.Škrbić je gostima poželeo dobrodošlicu u Apatin i istakao da  opština ima mnogo toga da ponudi kao i da je Slobodna zona velika prednost i prilika za investiranje. Prezentaciju slobodnih zona Srbije, kao i slobodne zone u Apatinu održali su Vidak Tomić, savetnik u upravi za slobodne zone Srbije, Maja Kuridža vd direktora Slobodne zone Apatin, Đorđe Vignjević pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu i Vlado Sabadoš direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor. Škrbić je gostima poželeo dobrodošlicu u Apatin i rekao da naša opština ima mnogo toga da ponudi kao i da je Slobodna zona velika prednost i prilika za investiranje. Prezentaciju slobodnih zona Srbije, kao i slobodne zone u Apatinu održali su Vidak Tomić, savetnik u upravi za slobodne zone Srbije, Maja Kuridža vd direktora Slobodne zone Apatin, Đorđe Vignjević pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu i Vlado Sabadoš direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor.Gosti su nakon prezentacije diskutovali i postavljali pitanja svojim domaćinima, a nakon završetka sastanka otišli su u obilazak Apatina i slobodne zone.


14.09.2017.    POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI PKS-RPK SOMBOR I OPŠTINE APATIN

Vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije-Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor, Zoran Bulatović i predsednik opštine Apatin, Milan Škrbić, potpisali su danas Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji. Predmet ovog sporazuma je saradnja na ostvarivanju interesa svih privrednih subjekata koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji opštine Apatin,  razmena informacija i iskustava i  koordinisanje  rada po pitanjima od zajedničkog interesa. Predsednik Milan Škrbić je naglasio da ovaj sporazum predstavlja produbljivanje dosadašnje uspešne saradnje opštine Apatin i Komore. Komora je i ranije bila nosilac inicijativa, a opština Apatin će i ubuduće sa Komorom raditi na razvijanju i poboljšanju privrednog ambijenta, a na korist privrednika  opštine Apatin. Zoran  Bulatović se zahvalio predsedniku Milanu Škrbiću na prepoznavanju interesa privrednika i  rekao da će kroz dalje razvijanje partnerskih odnosa opština Apatin imati punu podršku Komore, za dalje jačanje poslovne klime  i privlačenje stranih investicija.  


11.09.2017.    Od 1. oktobra preduzećima nije potreban pečat za overu platnog naloga

Radi pružanja podrške aktivnostima Vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, Narodna banka Srbije je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa i tako precizirala odredbe koje se odnose na neobaveznost upotrebe pečata privrednih subjekata, saopštila je Narodna banka Srbije. Više


08.09.2017.    PREDSTAVNICI PKS – RPK SOMBOR U POSETI NOVOGRADNJA DOO BEZDAN

Predstavnici PKS-RPK Sombor posetili su kompaniju  NOVOGRADNJA doo Bezdan.Ova kompanija je osnovana 2004.godine bavi se investiranjem projektovanjem,izgradnjom i prodajom novih stanova,poslovnih prostora i pratećih sadržaja.Predstavnike komore ugostila je direktor Milena Vujović.Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu  i o podršci Privredne komore kompanijama. 


08.09.2017.    PREDSTAVNICI PKS-RPK SOMBOR POSETILI VECOM DOO BEZDAN

Dana 07 09.2017. godine predstavnici PKS - Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga posetili su kompaniju VECOM doo Bezdan i razgovarali sa direktorkom Radojkom Veselinović i izvršnim direktorom Nemanjom Veselinovićem. VECOM doo Bezdan je osnovao Čedomir Veselinović 1992.godine, bavi se pretežno izradom proizvoda od plastike za konditorsku industriju, kao i višeslojne PET i PS folije za termooblikovanje. Kompanija svoje proizvode plasira na domaćem i inostranom tržištu, trenutno zapošljava  26 radnika. Svoju proizvodnju obavlja na preko 8500 m2, dok u procesima koristi preko 40 različitih mašina, sve  uz podršku snažnih softverskih platformi CATIA V5 i SIMULIA. Ovom prilikom prestavnici Regionalne komore predstavili su jedinstveni komorski sistem i "spuštanje" javnih ovlašćenja na regionalne komore kao i o podršci koju kompanije mogu očekivati od PKS.


04.09.2017.    DRUGI ISPITNI ROK ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Drugi ispitni rok II /2017 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 20.09., a rok za podnošenje prijava je 10.09. Prijave za drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika podnose se elektronskim putem, ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd. Kandidati mogu preuzeti Obrazac zahteva za prijavu ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Prijava ispita, preko linka. Kandidati podnose sledeća dokumenta:  fotokopiju očitane lične karte; dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome); dokaz o uplati naknade (dokaz/uplatnica dostavlja se naknadno, jer će nakon prijave, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se obavlja plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (E-mail) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati) Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji. Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa). Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV). Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela, najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita. Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela. 

Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog  upravnika:  najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; položen ispit za profesionalnog upravnika; dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavLjanje poslova profesionalnog upravnika;original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine; upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Više informacija


04.09.2017.    Sertifikatom svoje delatnosti stare zanatlije stiču niz pogodnosti

Stari zanati su deo narodne tradicije koju bi trebalo da očuvamo. To su porodične firme sa dugom tradicijom."Upravo nas ta činjenica još više podstiče da radimo na podizanju svesti o značaju očuvanja i revitalizacije starih zanata, jer time čuvamo postojeća radna mesta ali i stvaramo uslove za otvaranje novih radnih mesta" kaže Branislava Simanić, direktor Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije. Kada govorimo o starim zanatima, neophodno je kontinuirano raditi na podizanju svesti države i ljudi o značaju očuvanja starih zanata i njihove revitalizacije. Sektor preduzetništva PKS ima formiranu Grupaciju za negovanje starih zanata i narodne tradicije, koja upravo ima za cilj promovisanje starih zanata i očuvanje narodne tradicije, kao i stvaranje što povoljnijeg ambijenta poslovanja. Sektor preduzetništva PKS organizuje radionice za revitalizaciju starih zanata, na kojima takođe informiše prisutne o mogućnosti dobijanja sertifikata Otvorena šaka.Ovaj sertifikat izdaje Ministarstvo privrede, koje propisuje uslove za njegovo dobijanje, a vodi i evidenciju izdatih sertifikata. Posedovanje sertifikata podrazumeva neke olakšice u poslovanju."Jedna od povlastica je što se lokalna komunalna taksa ne uvodi za isticanje firme na poslovnom prostoru privrednog subjekta koji kao pretežnu delatnost obavlja stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti, za koje je izdat odgovarajući sertifikat" dodaje Branislava Simanić. Za njih ne postoji ni obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, uz sertifikat preduzetnik svrstava u pogodniju grupu, sa nižom osnovicom za paušalno oporezivanje.

Ministarsvo trgovine, turizma i telekomunikacija je ove godine raspisalo konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji u 2017. godini. Rešenjem o dodeli subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata, dodeljeno je 19 subvencija privrednim subjektima koji se bave jednim od 15 tradicionalnih zanata.Subvencije su u iznosu od 300.000, 400.000 i 600.000 dinara. Dodeljene su zanatlijama koje se bave tradicionalnim zanatima - tkanjem, ćilimarstvom, vezom, terzijskim zanatom, kožuharstvom, opančarstvom, filigranstvom, grnčarstvom, bačvarstvom, kazandžijskim zanatom, kolarstvom, licidarstvom, mlinarstvom i pekarstvom, ikonopisom i izradom tradicionalnih muzičkih instrumenata.

Izvor: EKapija, Večernje Novosti


30.08.2017.    DIREKTOR PKS - RPK SOMBOR I PREDSTAVNIK GRADA SOMBORA POSETILI KOMORU TRENČIN U SLOVAČKOJ

Na poziv predsednika Komore Trenčin, Jana Vaclava, Zoran Bulatović v.d. direktora PKS – Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga i Miroslav Kovačić, član gradskog veća za komunalne delatnosti i investicije grada Sombora, posetili su 24.08.2017.godine Regionalnu privrednu komoru Trenčin. Cilј ove posete bio je obnavlјanje saradnje dveju komora koje imaju potpisan ugovor o privrednoj saradnji. Tokom boravka u Trenčinu delegaciji Regionalne komore Sombor i grada Sombora upriličen veći broj susreta sa predstavnicima privrede ovog grada i regiona. Prezentovana je proizvodnja opruga za mašinsku industriju i proizvodnja proizvoda od plastike. Posetili su kompanije TERMANOVA, gde su obišli i upoznali se sa radom novog pogona za proizvodnju električne  i toplotne energije na bazi prerade biomase i sekundarnih sirovina i AQUATEC, kompaniju koja se bavi proizvodnjom savremenih prečistača za preradu otpadnih voda, od kućnih do fabričkih na bazi anaerobnih procesa.Po obilasku pogona razgovaralo se o mogućem investiranju ovih kompanija u grad Sombor i region. Razgovorima u komori Trenčin učestvovali su i privrednici Bohuslav Placko Stanislav Neslusan, Radoslav Knazur, Slobodan Drašković, Michal Cuprian.  S obzirom na iskazano interesovanje slovačkih privrednika za saradnju sa našim regionom dogovorena je poseta našem okrugu od strane privrednika Trenčina koja će se održati u naredna dva meseca.    


29.08.2017.    Skupština usvojila izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu - Početak primene od 1. septembra

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima iz zemalja EU ograničiti kupovinu zemljišta.Za izmene zakona, koje predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, glasalo je 132 poslanika, a protiv je 13.

Da bi stranac državljanin zemlje EU mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, da ga obrađuje najmanje tri godine, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine i opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju. Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Precizirana je zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta držvaljanima EU u zoni od 10 kilometara od granice. Izmene zakona stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", a počeće da se primenjuje od 1. septembra.

Taj zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Naime, bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi S SP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta. Kako je utvrđeno, izmene zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.
Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije. Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine. Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

Preuzeto sa ekapija.


  | sledeća »