KURSNA LISTA


.

Vesti

11.02.2019.    Utvrdjivanje bonitetne ocene - Besplatna radionica

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju besplatnoj edukativnoj radionici koju organizuje RPK Sombor u saradnji sa  kompanijama “Bisnode” I “Sinus”.  Predavanje će se održati 13.02.2019. godine sa početkom u 11 časova u Sali RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30.

Teme na predavanju će biti:

-          Bisnode – kratko predstavljanje “alata”

-          Analiza utvrdjivanja rejtinga prema D&B-ovoj metodologiji

-          Analiza utvrdjivanja rejtinga prema Bisnodovoj metodologiji

-          Tumačenje dobijenih rezultata uporedne analize(konkretni primeri)

-          Osvrt na obe metodologije I sumiranje zaključaka

-          “Zeta skor” metod utvrdjivanja verovatnoće bankrota privrednih I neprivrednih pravnih lica.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo vas da se prijavite putem mejl adrese jovana.vujkovic@pks.rs; mihajlo.macus@pks.rs ili telefonom 025/420-780.


07.02.2019.    U PKS-RPK Sombor 06.02.2019.godine održane su zajedničke sednice mlekarske i klanične industrije

Na zajedničkoj sednici obrađene su teme “Preventiva kroz ishranu životinja, predavač je bio Željko Pantić iz firme “Ozon way” i Ishrana krava u tranzicionom period, metaboličke bolesti i uticaj na reprodukciju, predavač je bio Radivoj Ćosić iz firme Taurus konsalting. Zajedničkoj sednici je prisustvovala Jasna Stevanović - Savetnica  u udruženju za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije.

Jasna Stevanović je u uvodnom delu  iznela ukratko stanje u Mlekarskoj industriji:

U okviru ukupne industrijske proizvodnje za 11 meseci 2018. godine prerađivačka industrija zauzima učešće od 84% što je povećanje za oko 2,5% u odnosu na isti period 2017. Učešće prehrambene industrije od 14,2% u okviru prerađivačke industrije beleži pad od 2% u odnosu na isti period u 2017.godini. Što se tiče proizvodnje mlečnih proizvoda ona je i dalje na vrhu po učešću u okviru prehrambene industrije ipak u odnosu na ostale delatnosti, za isti pomatrani period, beleži pad proizvodnje od oko 24% u odnosu na 2017. Zaključno sa 2017.ukupan broj registrovanih mlekara je 190,sa ukupno 4600 zaposlenih što je porast od 5,9%.

Vrednost izvoza proizvoda od mleka za posmatrani period (11 meseci 2018) u odnosu na  11 meseci 2017 je u porastu za oko 14%.U okviru ishrane životinja, važan segment jesu I prirodni dodaci,dobijeni na osnovu morskih algi,koje su prisutnim farmerima prezentovali predstavnici kompanije Ozonway. Predavači su izneli najvažnija svojstva dodataka koji se koriste u ishrani životinja, ali i u saniranju otpadnih materija sa farmi svinja muznih  krava I stočarstva uopše. Kompanija je osnovana 2015 godine od kada beleži izuzetne rezultate kod uzgoja svih vrsta životinja ali I u biljnoj proizvodnji. Osnovna sirovina ( sa pripadajućom EU Dokumentacijom) nabavlja se u Irskoj a sama proizvodnja obavlja se u Srbiji. Kompanija poseduje potrebne certificate kojima se potvrđuje dobra praksa u proizvodnji ovih prirodnih preparata a u priremi je za dobijanje izvoznog broja za objekat proizvodnje. U okviru prezentacije svoja iskustva sa prisutnima podelili su I korisnici proizvoda kompanije Ozonway. Uz slogan” dobar početak laktacije-pola posla”, predstavnik osnovne odgaivačke organizacije Radivoj Ćosić prisutnim farmerima preneo je iskustva i istakao da svaki famer koji se bavi proizvodnjom mleka mora da obrati posebnu pažnju na kondiciju krava u nedeljama pre teljenja. Brojni rizici sa kojima se suočavaju farmeri upravo se javljaju u ovom period.   


01.02.2019.    Obuka za posrednike/zastupnike u osiguranju u RPK Sombor

U organizaciji PKS – Regionalna privredna komora ZBUO, 22.02.2019. i 28.02.2019. od 11.00 do 15.30 časova održaće se seminari u sklopu kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih porednika/zastupnika u osiguranju. Predavači su prof.dr. Nataša Petrović Tomić i dr. Ilija Smiljanić. Teme koje će se obradjivati su Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade (22.02.2018.) i Zakonsko uredjenje sadržine ugovora o osiguranju (28.02.2019.)

Pozivamo sve koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje). Za sve dodatne informacije na brojeve telefona 025/420-780; 420-776; ili putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs


23.01.2019.    Dualno obrazovanje - Izjave za novu školsku godinu 2019/2020

U toku je planiranje upisa učenika u srednje škole za školsku 2019/2020. godinu po dualnom modelu obrazovanja, koji Privredna komora Srbije realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poslodavci koji žele da se uklјuče, popunjavaju IZJAVU O NAMERI ZA UKLjUČIVANјE U DUALNO OBRAZOVANјE i šalјu je odgovornoj osobi u Privrednoj komori Srbije najkasnije do 31. januara 2019. godine. Na bazi prikuplјenih Izjava o nameri, Privredna komora Srbije formira Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlјa ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloiškog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja– broju učenika i odelјenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.

Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavlјivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2019. godine.


23.01.2019.    Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostitelјske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.

Pravo na korišćenje ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlјa turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture. Takođe, pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju i organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvojem prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravlјanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu, usklađenost projekta sa važećim planskim dokumentima, održivost projekta, obezbeđenost sufinaranja iz drugih izvora i ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva obezbeđena u ranijem periodu.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Detaljnije


23.01.2019.    Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini (udruženja)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostitelјske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu. Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se sledeći kriterijumi:

1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;

2)            ispunjenost cilјeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;

3)            ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;

4)            održivost projekta;

5)            obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;

6)            ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Detaljnije 


21.01.2019.    Potrošačke cene - decembar

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u decembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,0%. U poređenju sa 2017. godinom, potrošačke cene u 2018. godini su u proseku povećane 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), kao i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po 0,4%). Pad cena je zabeležen u grupama Transport (-1,7%), Restorani i hoteli (0,5%), Rekreacija i kultura (-0,3%), kao i u grupama Komunikacije i Odeća i obuća (za po -0,2%).


21.01.2019.    Obuka za posrednike/zastupnike u osiguranju u RPK Sombor

Obaveštavamo vas da u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje).

Dokaz je potrebno da se dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlјa poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije,  najranije od dana organizovanja, odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica, u toku jedne kalendarske godine.

Lica koja su polagala ispit u Narodnoj banci Srbije u decembru 2018. godine i kojima je Rešenje o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u 2019. godini, nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u toj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavanju počev od   2020. godine.

Ukoliko ste zainteresovani da se obuke za ovlašćene posednike/zastupnike u osiguranju održe u RPK Sombor, molimo  vas da se prijavite putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs ili na telefon 025/420-780. OBUKE BI SE ODRŽALE PO FORMIRANJU GRUPA,A O TERMINU ODRAŽVANJA OBUKE SVI PRIJAVLJENI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI.


25.12.2018.    Poziv za učešće u EIT Climate-KIC Accelerator programu 2019

Pozivamo Vas da učestvujete u EIT Climate-KIC Accelerator programu, najvećem EU akceleratoru namenjenom startapovima i preduzetnicima sa inovativnim i prodornim idejama u vezi sa klimatskim promenama. EIT Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i ubrzanju tranzicije ka ekonomiji nulte emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) aktivno deluje u četiri prioritetne teme: urbana područja, korišćenje zemljišta, proizvodni sistemi, klimatska metrika i finansije. Privredna komora Srbije implementira Accelerator i druge Climate-KIC programe u Srbiji od 2016. godine: Pioneers into Practice - progam mobilnosti profesionalaca, Climate Launchpad- takmičenje zelenih poslovnih ideja, Ideathon- radionice za studente i Climathon-24-časa hakaton. Više informacija na https://www.climate-kic.org/. EIT Climate-KIC Accelerator program namenjen je timovima koji nameravaju da osnuju startap (I faza) kao i startapovima do 5 godina starosti, sa najmanje dva osnivača (II i III faza) sa inovativnim, komercijalno održivim proizvodima ili uslugama u vezi sa klimatskim promenama. Konkurs je otvoren do nedelje, 27.01.2019. god. Program će biti realizovan u periodu između aprila i septembra 2019. godine u 12 zemalja (Bugarska, Grčka, Kipar, Estonija, Hrvatska, Letonija, Litvanija, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Srbija). Obuhvata: edukaciju i intenzivne treninge, lično mentorstvo i bespovratnu finansijsku pomoć. Učešće je besplatno, preduslov dobro znanje engleskog jezika. Više informacija o programu i prijava učešća https://www.climate-kic.org/ris/accelerator.

Za pomoć u apliciranju možete kontaktirati Nemanju Milović, CleanTech Hub menadžera SEE ICT, M: +381 64 24 02 885, E: nemanja.milovic@startit.rs.

Pratite nas na https://www.facebook.com/ClimateKICSrbija/


20.12.2018.    Drugi Javni poziv Ipard

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je juče i rok za podnošenje zahteva je do 11. marta 2019. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, a zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija. Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.525.926.538 dinara. Detaljnije


  | sledeća »