KURSNA LISTA


.

Programi i projekti

Svi programi i projekti su arhivirani.

Mo¾ete ih preuzeti jednostavnim klikom na ¾eljeni projekat ili program.


IPA prekogranicni program Madjarska - Srbija

 

Project ID: HUSRB/1203/211/162
Project acronym: Gastro-club
Zajednicko Madjarsko-srpski gastronomski poslovni klub

UPOZNAVANJE SA PROJEKTOM
• Naziv projekta: Zajednicko Madjarsko-srpski gastronomski poslovni klub
• Skraceni naziv projekta: Gastro-club
• Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1203/211/162
• Partneri u projektu:
Regionalna privredna komora Sombor
web: www.rpksombor.co.rs
Srednja ekonomska škola Sombor
web: www.ekonomskaso.edu.rs
Okružna trgovacko-industrijska komora Bac-Kiškun
web: bkmkik.hu
Okružna samouprava Bac-Kiškun
web: bacskiskun.hu
• Ukupan budžet projekta: 194.298,00 – EUR
• Maksimalno sufinansiranje projekta: 165.153,00 – EUR
• Realizacija projekta: 01.03.2013 – 30.06.2014.
O PROJEKTU
Zajednicki odbor za nadzor i upravljanje odabrao u okviru Treceg poziva za prikupljanje predloga projekata IPA Programa prekogranicne saradnje Madarska-Srbija, projekat zaveden pod brojem HUSRB/1203/211/162 “Zajednicko Madarsko-srpski gastronomski poslovni klub”.
Cilj projekta je stvaranje poslovnog kluba, koji omogucava clanovima kluba, sa obe strane granice, da medusobno razvijaju poslovne odnose.
Ocekujemo ucešce oraganizacija koje rade na polju gastronomije i žele da prenesu vrednost tradicije regiona na turiste.
Dugorocni cilj projekta je da klub postane somoodrživ i da nastavi sa radom nakon završetka projekta.

ELEMENTI PROJEKTA
1. SASTANCI KLUBA
Sastanci Kluba stvaraju mogucnost da se clanovi medusobno upoznaju, uspostave nove odnose, a postojece da produbljuju. Na sastancima ce biti delegirane teme sa predavacima.
2. ZAJEDNICKI SEMINARI
Ukupno 10 seminara ce biti organizovano u Srbiji i Madarskoj.
Seminari su jednodnevni sa prakticnom obukom na teme:
- Sommelier (predavanje o vinu)
- Barista (predavanje o spremanju kafe)
- Obicaji i tradicija kod Srba
- Rakija – srpski brend
- Vinogradarstvo u Srbiji
- Pekarski proizvodi – burek
- Specificnosti srpske kuhinje
3. GASTRO-KLUB KARAVAN
Uz pomoc karavana, clanovi Gastro-kluba pojavljuju se na sajmovima i manifestacijama (5 u Srbiji i 5 u Madarskoj)
Gastro-klub obezbeduje na manifestacijama i sajmovima infrastrukturnu podršku (šatore, stolove, zakup štandova ), a clanovi Gastro-kluba prireduju strucni program sa degustacijom hrane i pica.
4. WEB SAJT GASTRO-KLUBA
Klub ce postaviti dvojezicni srpsko-madarski Web sajt, koji ce predstaviti gastronomske karakeristike regiona, recepte tradicionalnih jela i obuhvatice sve informacije vezane za projekat.
Na ovom sajtu, clanovi imaju mogucnost da se sami predstave i da pomocu linka mogu pristupiti i njihovoj web stranici.
5. BROŠURA GASTRO-KLUBA
Brošura kluba je u boji sa 66 stranica. Svaka stranica je dvojezicna i na njoj ce biti predstavljen po jedan clan Gastro-kluba. Brošura omogucava da se turisti upoznaju sa poslovnom ponudom clanova Gastro-kluba i sa projektom.
6. PUBLICITET
TV intervju, pisani i elektronski clanci u pisanim medijima obezbeduju
da Gastro-klub stekne što veci publicitet.
7. REKONSTRUKCIJA I UREÐENJE PROSTORA ZA GASTRO-KLUB
U Regionalnoj privrednoj komori Sombor, dve prostorije ce se adaptirati za potrebe Gastro-Kluba, koje ce biti pogodne za održavanje seminara i drugih aktivnosti za clanove Gastro-kluba.
8. PRAVILNIK O FUNKCIONISANJU GASTRO-KLUBA
Prijem i obaveze clanova Gastro-kluba regulisane su Pravilnikom
Prijem clanova se vrši preko prijavnog obrasca.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
1. Prvi sastanak projeknog tima: Keckemet, 08.04.2013.
2. Otvarajuca konferencija: Keckemet, 04.06.2013.
3. Drugi sastanak projektnog tima: Sombor, 19.06.2013.
4. Treci sastanak projektnog tima: Keckemet, 27.08.2013.
5. Seminar “Rakija-srpski brend”: Sombor, 19.09.2013.
6. Prvi sastanak clanova Gastro-kluba: Tisakecke, 30.09.2013
7. Seminar “Vinogradarstvo u Srbiji”: Sombor, 10.10.2013.
8. Cetvrti sastanak projektnog tima : Sombor, 29.10.2013.
9. Drugi sastanak clanova Gastro-kluba: Baja, 13.11.2013.
10. Seminar “Obicaji kod Srba”: Sombor, 20.11.2013.
11. Prvi Gastro karavan “Ravangrad Wine Fest”: Sombor, 30.11.2013.
12. Drugi Gastro karavan “U susret Božicu”: Sombor, 21.12.2014.
13. Seminar “Bariste”: Keckemet, 19.02.2014.
14. Treci Gastro karavan “Pravljenje Lemeškog kulena”
Sv. Miletic, 21.02.2014.
15. Seminar “sommelier”: Keckemet, 26.02.2014.
16. Treci sastanak clanova Gastro kluba: Baja, 27.02.2014.
17. Prvi seminar “Organska Proizvodnja” Sombor, 28.02.2014
18. Seminar “Srpska kuhinja”: Sombor, 25-27. 03.2014
19. Seminar “Proizvodnja Bureka” Sombor, 14.04.2014.
20. Cetvrti Gastro karavan “Uskršnji sajam” Sombor, 25-26.04.2014.
21. Drugi seminar “Organska proizvodnja” Sombor, 30.04.2014.
22. Peti Gastro karavan ”Banja Junakovic” Apatin, 05.05.2014.
23. Seminar “Sommelier” Keckemet, 08.05.2014.
24. Seminar “Burek” Sombor, 07,09.05.2014.
25. Cetvri susret clanova Gastro kluba Baja, 17.05.2014.
26. Peti sastanak projektnog tima Keckemet, 22.05.2014.
27. Seminar “Srpska kuhinja” Sombor, 26-28.05.2014.
28. Šesti sastanak projektnog tima Sombor, 06.06.2014.
29. Završna konferencija Sombor, 06.06.2014.
30. Seminar “Proizvodnja piva” Sombor, 17.06.2014.
31. Seminar ”Proizvodnja sira” Sombor, 20.06.2014.
32. Sedmi sastanak projektnog tima Sombor, 20.06.2014.
33. Seminar “Proizvodnja želiranih proizvoda” Sombor, 24.06.2014.
34. Osmi sastanak projektnog tima Kiškunhalas 25.06.2014.
35. Šesti susret clanova Gastro kluba Kiškunhalas 25.06.2014.
36. Gastro karavan “Hiros Napok” Keckemet 26.06.2014.
37. Seminar “Proizvodnja lisnatog testa” Sombor 27.06.2014.
38. Završena adaptacija zgrade za Gastro klub Sombor 30.06.2014.


HUSRB/1002/213/050

Prekogranicni regionalni model ekološke privrede

Primarni ciljevi ovog projekta jesu promovisanje prekogranicne saradnje izmedju država clanica EU i zemlje kandidata za clanstvo u EU, i poboljšanje regionalnog ekonomskog razvojnog uticaja obnovljivih izvora energije, preko realizacije projekta Regionalne privredne komore Sombor i Okružne trgovacko-industrijske komore Bac-Kiškun. Posebno se obraca pažnja na procenu dostupnosti, prakticosti i dugorocne održivosti korišcenja obnovljivih izvora energije u oba regiona.

Projekat je podeljen u tri faze:

Prvi izveštajni period (1. novembar 2011. - 28. februar 2012.)
Sa izradom prekogranicnog projekta dobijamo konkretna i funkcionalna rešenja za korišæenje obnovljivih izvora energije u daljinskom grejanju za oba grada (Sombor i Keckemet).Tokom projekta ispitan je širok spektar tehnickih, ekonomskih, geoloških, ekoloških, socijalnih i socioloških aspekata uticaja na razvoj ekološkog modela privrede. Dolazimo do rešenja povezivanja energetske industrije sa poljoprivredom, što je potpuno nov pristup širem i složenijem razmišljanju. U prvom izveštajnom periodu uradjen je Tehnc;ki model i prikupljeni su podaci za Ekonomski model.

Drugi izveštajni period (1. mart 2012. - 30. jun 2012.)
Nastavlja se istraživacka aktivnost na korišcenju obnovljivih izvora energije u regionu dva grada, u radijusu od 30 do 50 kilometara. Prikupljene podatke mogu i ostale regije koristiti kao model za izradu svojih projekata. U ovoj fazi završen je Ekonomski model, te je na osnovu njega i Tehnickog modela, uradjena brošura.

Treæi izveštajni period (1.jul 2012. - 31. oktobar 2012.)
Ciljna grupa projekta obuhvata širok spektar privrede, koja može biti ukljucna u svim oblastima razvoja.

Projekat ra]en od strane Regionalne privredne komore u Somboru i Okružne trgovaèko-industrijske komore Bac-Kiškun ima dva cilja:
1.Studiju koja je strateški konkretno, tehnickim i ekonomskim sadržajem pripremljena, te ce za vlasnike toplana biti pripremni materijal za donošenje odluka.
2. Mogu'nost prikazivanja, koriš'enja i širenja Ekološkog modela preko granica i njegovog višestrukog uticaja.

Ukupan budžet projekta je 78.104,00 €, a deo Regionalne privredne komore u Somboru je 31.798,40 €.

Brošura srpski jezik (pdf - 5,5MB)

Brošura engleski jezik (pdf - 5,5MB)

Siže Tehnicki i Ekonomski model (pdf - 70KB)

Tehnicki model (doc - 604KB)

Ekonomski model (pdf - 1240KB)

Studija izvodljivosti (pdf - 1300KB)

Studija engleski rezime (doc - 2706KB)

Studija izvodljivosti HU (pdf - 2051KB)

Projektat ipa (ppt - 1,7MB)

Closing Conference (pps - 2,3MB)

 

OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI RPK SOMBOR

KORIDOR VII - POTREBA IZRADE SAOBRAÆAJNE STUDIJE
 
MOGUÆNOSTI KORI©ÆENJA TERMOMINERALNIH VODA NA PODRUÈJU OP©TINE SOMBOR
 
PREDLOG IDEJNOG RE©ENJA KOMPLEKSA TURISTIÈKO SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA SA BALNEOLO©KIM LEÈILI©TEM "TRES-CEBEL" SOMBOR
 
RE¹AVANJE PROBLEMATIKE I STRATEGIJA RAZVOJA VODOSNABDEVANJA NA PODRUÈJU OP©TINE SOMBOR