KURSNA LISTA


.
Bonitet

Potvrde o bonitetu daju se na zahtev korisnika za potrebe učešća na javnim tenderima u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Za sve ostale slučajeve daju se informacije o bonitetu.
U vezi sa izdavanjem informacija i potvrda o bonitetu RPK Sombor je odgovorna za istovetnost podataka sa izvornim podacima i za njihovo pravilno korišćenje, ali nije odgovorna za eventualne štete koje mogu nastati za korisnika koji je formirao svoje mišljenje na osnovu podataka o bonitetu nekog pravnog lica.
Osim potvrda-informacija o bonitetu koje se izdaju za potrebe učešća na javnim nabavkama, izdaju se i informacije o bonitetu za potrebe realizacije ugovora o kreditu, lizingu ili radi dobijanja informacija o poslovnim partnerima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE POTVRDE O BONITETU
1. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE NA MEMORANDUMU PREDUZEĆA (navesti rok u kome zahtevate da potvrda bude urađena: redovan rok, 24 časa, istog dana)
2. POPUNJEN UPITNIK (dobija se faksom, lično ili putem e-mail-a)
3. KRATAK ISTORIJAT PREDUZEĆA
4. KOPIJA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2008. GODINU
5. FOTOKOPIJA OGLASA (o kom se tenderu radi - napisati i naziv lista u kome je oglas objavljen i datum objavljivanja ) ili ako se ne radi o tenderu navesti svrhu traženja podataka
6. REFERENTNA LISTA (overena i potpisana od strane ovlašćenog lica - original se vraća preduzeću)
7. DOKAZ O UPLATI (usluga izdavanja potvrde o bonitetu iznosi 2.800,00 dinara u redovnom roku 2 do 12 dana, 5.800,00 dinara-rok 24 časa, 8.000,00 dinara-istog dana i plaća se na tekući račun komore broj: 355-1007950-59 Vojvođanska banka)

Zahtev za izdavanje potvrde-informacije o bonitetu sa pratećom dokumentacijom se dostavlja licno ili putem pošte.

Izveštaji o bonitetima inostranih firmi se izraduju u Privrednoj komori Srbije u saradnji sa dve inostrane specijalizovane kompanije, koje ove poslove rade globalno.
Izveštaji, zavisno od raspoloživih podataka, firme koja je predmet istraživanja i zemlje registracije, sadrže:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Birou za bonitete Privredne komore Srbije.