KURSNA LISTA


.

Poslovi i zadaci komore

Komora obavlja poslove i zadatke koji su od zajedničkog interesa za privredu područja Komore i od koristi za njene clanove, a naročito:

1. Pružanje i organizovanje stručne pomoći svojim članovima radi poboljšanja i unapređivanja njihovog poslovanja;
2. Proučavanje pitanja koje se odnose na privredne grane zastupljene u Komori, praćenje pojava privrednog života i ocenjivanje njihovog dejstva na privredu područja Komore;
3. Unapredjivanje i uspostavljanje ekonomske saradnje sa inostranstvom, organizovanje privredne i turisticko-informativne propagande, sajmova, privrednih izložbi i drugih promotivnih aktivnosti za potrebe svojih članova;
4. Predstavljanje domaće privrede u zemlji i inostranstvu i uključivanje iste u medjunarodnu razmenu roba i usluga na način kojim će se svojim članovima olakšati pristup svetskom tržištu;
5. Pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija svojim članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera i njihovog povezivanja;
6. Učešće u pripremi i realizaciji planova razvoja, prvenstveno kao inicijator i organizator realizacije novih projekata sa područja privredne infrastrukture, kao i na privredno nedovoljno razvijenom području;
7. Razvoj informacionog sistema u Komori;
8. Podsticanje istraživanja u oblasti naučno-tehnološkog razvoja;
9. Unapredjivanje preduzetništva i menadžmenta i praćenje i prenošenje medjunarodnih iskustava u tim oblastima, a narocito menadžmenta u oblasti sistema kvaliteta;
10. Poslovno povezivanje i informisanje članova Komore;
11. Davanje predloga nadležnim državnim organima za razvoj i uvodenja različitih instrumenata zaštite domaće privrede;
12. Pokretanje inicijative o antidanpingu u vezi nekorektnog ponašanja stranih proizvodjača na domaćem tržištu;
13. Pružanje pomoći svojim članovima u vezi sa finansiranjem i kreditiranjem proizvodnje u saradnji sa poslovnim bankama;
14. Negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
15. Organizovanje predavanja seminara i specijalizovanih kurseva radi usavršavanja i obuke kadrova u privredi, izdavanje odgovarajucih uverenja Komore;
16. Uskladjivanje interesa članova Komore;
17. Pružanje pomoci pri osnivanju novih preduzeća i prestruktuiranju postojećih;
18. Pripremanje i promovisanje tipskih ugovora izmedju preduzeća;
19. Zastupanje zajedničkog interesa članova Komore pred državnim organima i organizacijama i ucestvovanje u pripremi zakona i drugih propisa od interesa za članove Komore;
20. Vođenje registra svojih članova;
21. Davanje informacija i potvrda;
22. Podsticaj uspešnog poslovanja članova Komore dodeljivanjem nagrade i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne rezultate u proizvodnji i drugim oblastima privredjivanja i za doprinos razvoju i unapredjivanju privrede.