KURSNA LISTA


.

Vesti

23.01.2019.    Dualno obrazovanje - Izjave za novu školsku godinu 2019/2020

U toku je planiranje upisa učenika u srednje škole za školsku 2019/2020. godinu po dualnom modelu obrazovanja, koji Privredna komora Srbije realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poslodavci koji žele da se uklјuče, popunjavaju IZJAVU O NAMERI ZA UKLjUČIVANјE U DUALNO OBRAZOVANјE i šalјu je odgovornoj osobi u Privrednoj komori Srbije najkasnije do 31. januara 2019. godine. Na bazi prikuplјenih Izjava o nameri, Privredna komora Srbije formira Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlјa ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloiškog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja– broju učenika i odelјenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.

Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavlјivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2019. godine.


23.01.2019.    Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostitelјske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.

Pravo na korišćenje ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlјa turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture. Takođe, pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju i organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvojem prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravlјanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu, usklađenost projekta sa važećim planskim dokumentima, održivost projekta, obezbeđenost sufinaranja iz drugih izvora i ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva obezbeđena u ranijem periodu.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Detaljnije


23.01.2019.    Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini (udruženja)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostitelјske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu. Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se sledeći kriterijumi:

1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;

2)            ispunjenost cilјeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;

3)            ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;

4)            održivost projekta;

5)            obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;

6)            ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Detaljnije 


21.01.2019.    Potrošačke cene - decembar

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u decembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,0%. U poređenju sa 2017. godinom, potrošačke cene u 2018. godini su u proseku povećane 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), kao i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po 0,4%). Pad cena je zabeležen u grupama Transport (-1,7%), Restorani i hoteli (0,5%), Rekreacija i kultura (-0,3%), kao i u grupama Komunikacije i Odeća i obuća (za po -0,2%).


21.01.2019.    Obuka za posrednike/zastupnike u osiguranju u RPK Sombor

Obaveštavamo vas da u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje).

Dokaz je potrebno da se dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlјa poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije,  najranije od dana organizovanja, odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica, u toku jedne kalendarske godine.

Lica koja su polagala ispit u Narodnoj banci Srbije u decembru 2018. godine i kojima je Rešenje o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u 2019. godini, nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u toj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavanju počev od   2020. godine.

Ukoliko ste zainteresovani da se obuke za ovlašćene posednike/zastupnike u osiguranju održe u RPK Sombor, molimo  vas da se prijavite putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs ili na telefon 025/420-780. OBUKE BI SE ODRŽALE PO FORMIRANJU GRUPA,A O TERMINU ODRAŽVANJA OBUKE SVI PRIJAVLJENI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI.


25.12.2018.    Poziv za učešće u EIT Climate-KIC Accelerator programu 2019

Pozivamo Vas da učestvujete u EIT Climate-KIC Accelerator programu, najvećem EU akceleratoru namenjenom startapovima i preduzetnicima sa inovativnim i prodornim idejama u vezi sa klimatskim promenama. EIT Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i ubrzanju tranzicije ka ekonomiji nulte emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) aktivno deluje u četiri prioritetne teme: urbana područja, korišćenje zemljišta, proizvodni sistemi, klimatska metrika i finansije. Privredna komora Srbije implementira Accelerator i druge Climate-KIC programe u Srbiji od 2016. godine: Pioneers into Practice - progam mobilnosti profesionalaca, Climate Launchpad- takmičenje zelenih poslovnih ideja, Ideathon- radionice za studente i Climathon-24-časa hakaton. Više informacija na https://www.climate-kic.org/. EIT Climate-KIC Accelerator program namenjen je timovima koji nameravaju da osnuju startap (I faza) kao i startapovima do 5 godina starosti, sa najmanje dva osnivača (II i III faza) sa inovativnim, komercijalno održivim proizvodima ili uslugama u vezi sa klimatskim promenama. Konkurs je otvoren do nedelje, 27.01.2019. god. Program će biti realizovan u periodu između aprila i septembra 2019. godine u 12 zemalja (Bugarska, Grčka, Kipar, Estonija, Hrvatska, Letonija, Litvanija, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Srbija). Obuhvata: edukaciju i intenzivne treninge, lično mentorstvo i bespovratnu finansijsku pomoć. Učešće je besplatno, preduslov dobro znanje engleskog jezika. Više informacija o programu i prijava učešća https://www.climate-kic.org/ris/accelerator.

Za pomoć u apliciranju možete kontaktirati Nemanju Milović, CleanTech Hub menadžera SEE ICT, M: +381 64 24 02 885, E: nemanja.milovic@startit.rs.

Pratite nas na https://www.facebook.com/ClimateKICSrbija/


20.12.2018.    Drugi Javni poziv Ipard

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je juče i rok za podnošenje zahteva je do 11. marta 2019. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, a zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija. Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.525.926.538 dinara. Detaljnije


20.12.2018.    Javni poziv za pohađanje besplatne obuke energetskih menadžera

Privredna komora Srbije realizuje program obuke energetskih menadžera, u okviru projekta EUREMnext. Prvenstveno je namenjen srednjim i velikim preduzećima čija je godišnja potrošnja energije veća od 4.000 MWh. Preduzeća čiji predstavnici prođu obuku će biti u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu argumentovane odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili implementacije obnovljivih izvora energije. Program ima za cilj da unapredi znanja i veštine zaposlenih, koji već imaju iskustvo u oblasti energetike, kako bi mogli da prepoznaju potencijale za optimizaciju energetskih procesa u svojim kompanijama i postave konkretne ciljeve, čijom realizacijom će ostvariti smanjenje troškova poslovanja.

Sadržaj čini petnaest obaveznih tema o kojima će govoriti ugledni domaći predavači i predstavnici iz prakse čime će polaznici dobiti uvid u praktična rešenja. Detaljnije
Broj mesta je ograničen na 12 polaznika, pa je neophodno da se prijave kompanija pošalju u što kracem roku, a najkasnije do 15. januara 2019. godine. Prijave se mogu slati i elektronskim putem.
Odluka o odabranim kompanijama će biti doneta do 31. januara 2019. godine, i objavljena  na sajtu PKS.
 
Kontakt:
Vera Ražnatović
T: 011 33 00 995
E:  vera.raznatovic@pks.rs

18.12.2018.    Indeksi potrošačkih cena, novembar 2018.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u novembru 2018. godine, u odnosu na oktobar 2018. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u novembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%. Isti procenat povećanja cena zabeležen je i u odnosu na decembar 2017. godine (1,9%). Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%), u grupama Transport i Komunikacije (za po -0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po -0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (0,5%) i Zdravstvo (0,2%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


18.12.2018.    Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, člana 48. stav 1. tačka 3. podtačka 1. Statuta PKS i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika, PKS obaveštava o početku ispitnog roka za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika 6. februara 2019. godine, kada će se održati pismeni deo ispita. Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje  Ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine. Detaljnije

« prethodna | sledeća »